Asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

  Aili Havre-Nieminen
  
Puutarhakatu 16 B 2 krs, 33210 Tampere

 2. Rekisteröidyt

  
Homeopatia ja tunnevyöhyketerapia asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaat, jotka ovat tai ovat olleet homeopaattisella vastaanotolla tai tunnevyöhyketerapiassa.

 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

  Asiakasrekisterin pitämisen peruste:

  Homeopatiassa ja tunnevyöhyketerapiassa henkilötietojen käsittely perustuu terapeuttiseen asiakassuhteeseen.

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Homeopaattisessa hoidossa ja tunnevyöhyketerapiassa henkilötietoja käytetään asiakkaan ja terapeutin välillä terapian edistymisen vuoksi. Henkilötietoja käytetään tarvittaessa laskuttamiseen.

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Homeopatian ja tunnevyöhyketerapian asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:


  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Puhelinnumero ja mikäli kyseessä alaikäinen, silloin hänen huoltajansa puhelinnumero

  • Tarvittaessa kotiosoite kotikäyntejä varten
  • Käyntikerrasta kirjataan ylös hoitokorttiin hoitotoimenpiteet, kehoreaktiot, oirekuva, elämänkaarihaastattelusta keskeiset teemat.

  • Maksun yhteydessä asiakkaasta tallennetaan paperinen maksukuitti käteismaksun osalta.

  • Pankkikorttimaksun osalta tiliotteeseen tallentuu pankin järjestelmän laatimat numerosarjat.

  • Asiakaan maksaessa tilille, tiliotteeseen tallentuu maksajan nimi.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet


  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
  Homeopaattisella vastaanotolla ja tunnevyöhyketerapiassa asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana.

 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


  Homeopaattinen vastaanotto ja tunnevyöhyketerapia: Luovutamme asiakkaan tietoja (vain asiakkaan nimi) kirjanpitoyritykselle.

 7. Käsittelyn kesto

  Homeopaattisen vastaanoton ja tunnevyöhyketerapian tietoja säilytetään 10 vuotta viimeisestä käynnistä (kirjanpitolaki). Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  Kirjanpitoyritys käsittelee ja säilyttää tietoja heidän lainsäädäntönsä mukaisesti.


  Laskutus: vakuutusyhtiöt käsittelevät ja säilyttävät tietoja heidän lainsäädännön mukaisesti.

 8. Rekisterin suojaus


  Paperiarkisto on lukittu ja sijaitsee lukitussa työhuoneessa, johon muilla talon henkilökunnalla ei ole pääsyä. Tietokoneella tehtävä kirjaaminen Radar homeopatiajärjestelmään – tietokone on salasanasuojattu, Radar ohjelma on salasanasuojattu. Yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, ovat tallennettu puhelimeen, mikä on sormenjälki- /salasanasuojattu.

 9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 11. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

  Aili Havre-Nieminen

  Puutarhakatu 16 B 2. krs

  33210 Tampere

Tarkastusoikeus


Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus


Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointi


Asiakkaan tietoja ei koskaan anneta suoramarkkinointi tarkoitukseen.

Poisto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html